Skip to main content

Kuntoutusta neuropsykiatrisiin haasteisiin

Oma Väylä -kuntoutus

Oma väylä on Kelan maksamaa moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, ADD). Kuntoutuksessa käyvälle nuorelle Oma väylä on ilmainen.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteet

 • Vahvistaa opiskeluun ja työelämään liittyviä valmiuksia ja taitoja
 • Harjoitella arjenhallintataitoja
 • Tukea sosiaalisia vuorovaikutustaitoja
 • Tarjota vertaistukea

Kenelle Oma väylä on tarkoitettu?

Oma väylä on tarkoitettu  16-29-vuotiaalle nuorelle, jolla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, ADD).

Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua, jos henkilöllä on todettu:

 • Autismikirjon häiriö
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee tukea johonkin seuraavista;

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen

Oma väylä on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole Kelan myöntämää oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.

Nuoren omat tavoitteet ohjaavat Oma väylä -kuntousta

Asiakkaan tavoitteet ohjaavat Oma väylä -kuntoutuksen toteutusta. Kuntoutuksessa tärkeää on, että nuori kokee yhteistyössä asetetut kuntoutuksensa tavoitteet itselleen merkityksellisiksi ja näkee muutoksen mahdollisena ja kykenee sitoutumaan työskentelyyn, jota tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Lisäksi nuori kokee kuntoutuksessa keskityttävän olennaisiin asioihin ja kuntoutus on asetettujen tavoitteiden mukaista. Olennaista on, että nuori voi olla varma, että kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista ja siihen tarvittavaa työskentelyä arvioidaan yhteistyössä koko kuntoutuksen ajan.

Kuntoutuksen kesto ja toteutus

Kuntoutuksen kokonaiskesto on 1-3 vuotta. Se jaetaan 12 kuukauden pituisin kuntoutusjaksoin, jotka sisältävät

 • 27 yksilöllistä tapaamista (kesto 60-90 minuuttia asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan)
 • 10 ryhmätapaamista (kesto n. 90 minuuttia)
 • 1–2 läheisten ryhmätapaamista (kesto n. 90 minuuttia)
 • 3 yksilöllistä seurantatapaamista. Seurantatapaamiset toteutetaan 2-6 kuukauden kuluttua, kun viimeinen kuntoutusjakso on toteutunut. Kesto 60-90minuuttia.

Kelan Oma väylä -kuntoutuksen moniammatilliset tiimit koostuvat psykologeista, toimintaterapeuteista, sairaanhoitajista, sosionomeista ja kuntoutuksen ohjaajista.

Miten Metsäkylässä toteutetaan Oma väylä -kuntoutusta?

Metsäkylässä Oma väylä -kuntoutuksessa yhdistetään tilan eläimet ja ympäröivä luonto osaksi kuntoutumista. Monille nuorille on luonnollista puuhailla eläinten kanssa ja niitä hoitaessa tai luonnossa kävellessä voi olla helpompaa sanoittaa omaa oloaan ja tuntemuksiaan. Lisäksi lauma näyttää konkreettisesti mallia vuorovaikutuksesta ja antaa tunteen yhteenkuuluvuudesta.

Toiminta-ajatuksenamme on sitouttaa nuoria kuntoutukseen heidän omien tavoitteiden mukaisilla tilalla tapahtuvilla arjen askareilla. Tällöin kuntoutumisesta tulee osa arkea, sitoutuminen kuntoutukseen tehostuu ja päästään parempiin tuloksiin. Oma väylä -kuntoutuksessa tavoitteenamme on, että asiakas saa voimavaroja kuntoutumisessa tarvittavaan aktiiviseen työskentelyyn ja hän kokee harjoitteet ja kuntoutumista tukevat toimintatavat itselleen mielekkäiksi ja helposti omaksuttaviksi. Yhdessä opettelemme keinoja, joilla nuori voi muokata toimintatapojaan ja toimintaympäristöään kuntoutumista tukevaksi.

Miten voin hakea Oma väylä -kuntoutukseen?

Hakeaksesi kuntoutukseen tarvitset lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen. Lausunnon voit saada esim. lääkäriltä, terveyskeskuslääkäriltä tai kouluterveydenhuollosta. Lausunto toimitetaan Kelaan.

Oma väylä -kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132. Lomakkeesta tulee täyttää kohdat 1-7 sekä 13-15, kohtaan 12 valitaan ”Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus Metku, Turku” Lisätietoa hakemisesta löytyy Kelan sivuilta (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Jos kuntoutus myönnetään, soitamme noin 2 viikon sisällä siitä, kun olemme saaneet päätöksen.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

toimisto@metku.fi
+358 44 237 8009

Nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä). Nepsy-valmennuksen tavoitteena on tukea muun muassa asiakkaan elämänhallinnan taitoja, toiminnanohjausta sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä.

Metsäkylän nepsy-valmennus on suunnattu 10–30-vuotiaille.

Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa asiakkaan omassa elämänpiirissä tai Metsäkylässä, jossa eläimet tuovat oman panoksensa kuntoutukseen. Eläimen läsnäolo voi vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutukseen, motivaatioon, voimaantumiseen sekä aktiivisuuteen. Eläinavusteinen nepsy-valmennus tarjoaa asiakkaalle elämyksellisyyttä, toiminnallisuutta sekä dialogisuutta.

Nepsy-valmennus räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää: toimisto@metku.fi

Nepsy-valmentajamme on sosionomi (AMK), nepsy- ja eläinavusteinen valmentaja Anna Antikainen, jolla on pitkä kokemus lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelystä sekä neuropsykiatristen asiakasryhmien kohtaamisesta.

WhatsApp chat